StaroSlavianské Viedi Slavianští Prapředci StaroSlavianská Boukovica Karuny


Slaviansko-Árijské Viedi
Kniha První

Kniha moudrostí Peruna - Kruh První
Boukovice-SlovoBoukovice-AzBoukovice-NašBoukovice-Jer-Boukovice-TvierdoBoukovice-InitBoukovice-Iže     Boukovice-ViediBoukovice-HervBoukovice-DobroBoukovice-Jery     Boukovice-PokojBoukovice-JesmBoukovice-RiečiBoukovice-UkBoukovice-NašBoukovice-Az


  Kniha obsahuje dědictví (moudrost a vědění) našich předků a dává odpovědi na nejdůležitější otázky:
  1. Kdo jsem ?
  2. Proč jsem tady na Zemi ?
  3. Co se mnou bude po smrti ?

A takto příběh, který většina z nás zapomněla, začíná:
    Rady Předků musí svým potomkům dávat jejich praví Předkové, tedy členové stejného Rodu, stejné dědičné řady. Vycházíme z toho, že každý z nás má dva rodiče, jinak by tu nebyl. Tito rodiče ale měli také po dvou rodičích, jejich rodiče také tak - a tato línie sahá miliardy let nazpět. Čím jsou naši Předkové od nás v čase vzdálenější, tím jsou výše na stupni evolučního vývoje. Jsou na Věčnosti, odkud jsme přišli a kam i odejdeme po smrti my. Takto vzdálené Předky nazýváme Bohové.
Když tedy lidé našich národů začnou vyznávat namísto svých Předků cizího Pána (nebo jakékoliv jiné cizí předky), je to zrada vlastních Předků.
Tento pohled má ale i další rozměry. Příroda nedělá nic nadarmo, každá bytost má v ní přesně určené místo a úkoly v rámci evoluce celého Vesmíru. V našem těle máme také množství orgánů a každý z nich má svoji funkci. Proto jsou na světě různé národy. Každý z těchto národů má svůj úkol. Nemá smysl plnit cizí úkol, protože to zmanená, že neplníme vlastní úkoly. Nezvládnutí ročníku ve škole vede k tomu, že ho musíme zopakovat a stejně tak to platí i v životě. Můžeme citovat volchva Velimudra:

Cizím věděním život nepoznáš a moudřejším se nestaneš.

    Každý výrobek má svůj návod k použití. Dobře nám slouží, jen když ten návod k použití dodržujeme. Když návod na použití hrubě porušujeme a výrobek se porouchá, nikdo nám jeho reklamaci neuzná. Jak nahoře, tak i dole. Každý lidský národ má také svůj návod k použití od Stvořitele. Biblický národ (křesťané) má Bibli, mohamedáni Korán, Židé Tóru, Talmud nebo Kabalu, atd. My Slaviané a Árijci máme Viedi. Viedi je tedy prastaré vědění našich Předků, které je určené pro jejich vlastní potomky Velké Rasy a Rodu Nebeského. Každá lidská rasa - v dnešním významu slova - má povinnost si udržovat své dědictví Předků. Není přípustné, aby bylo učení jedné rasy vnucované jiné rase.
Slovo rasa je zkratkou RodyAStrany(krajiny)Asů, tedy označuje jen Slaviany a Árijce.

Nevědomost je z viedického pohledu nejtěžší hřích, protože je matkou všech dalších nesprávných rozhodnutí.
O knize Santií Viedi Peruna

Každá Santie se skládá ze 16-ti slok, každá sloka obsahuje 9 veršů, v každém verši pod nebeskou (Svargou) je narýsovaných 16 Run. Na každé tabulce jsou 4 sloky, po dvou na každé straně. Devět Santií na 36-ti tabulkách tvoří Jeden Kruh. Tabulky obsahují 144 slok, spojených 3-mi kolečky, které symbolizují tři Světy: Jav (Svět Lidí), Nav (Svět Duchů a Předků) a Prav (Světlý Svět Slaviansko-Árijských Bohů). Devět Kruhů Santií obsahuje 1 296 slok anebo 11 664 veršů, anebo 186 624 vzájemně se řídících ch'Árijských Run. Dohromady tvoří významový Obrazový sborník, který se od pradávna nazývá Vieda.
Santie jsou psané dialogem. Byly zapsány před asi 40 000 lety. V Prvním Kruhu se píše o přepovědích, které předal národům Velké Rasy a potomkům Rodu Nebeského Bůh Perun, o budoucích událostech během trvání Svarožího Kruhu a Devadesáti Devíti Kruhů Života, tedy o 40 176 letech.
Následující text neobsahuje úplný výklad každé Runy, verše nebo sloky, protože tyto výklady mohou poskytnout jen Žreci (Ochránci Prastaré Moudrosti). Navíc mnoho z Prastaré Moudrosti není možné dávat k dispozici služebníkům světa Tmy...
Vytečkovaná místa a verše z teček znamenají, že tato místa obsahují informaci, pro kterou ještě nenastal čas ji zveřejnit, protože toto Poznání, které má sloužit Dobru a Pravdě, se nesmí použít na Zlo ....


Kniha Moudrosti Peruna
První Kruh
1)
1) Kompletní Santie Viedi Peruna se skládají z Devíti Kruhů. Každý kruh vypráví o jednom z devíti dní, kdy národy Velké Rasy vedly besedu s Bohem Perunem v Asgarde Irijském.


Santie První

1.     (1). Jak ve městě Bohů, v Asgardě Irijském,2)
2) Město Bohů na řece Irij. (As - Bůh žijící na Zemi; gard - město), byl založený roku 5028 od Velkého Přesídlení z Daarie (104778 před n.l.). Nyní se na jeho místě nachází město Omsk. Také se rozkládá na soutoku řek Om a Irtyš (Staroslaviany nazývaný Irij). Asgard Irijský byl zničený Džungarmi v roce 7038 od Uzavření Míru (1530 n.l.). V roce 7224 (1716 n.l.) bylo na základě rozhodnutí Petra I. obnoveno město Omsk. Ze starých zpráv víme, že existovaly 4 pozemská města Asgard. Ale Asgard Irijský byl na území města Omsk.

na soutoku svatých řek Irij a Omi,
vedle Velkého Kapiště Inglie,
3)
3)Chrám Prvopočátečního Ohně. O tomto Velkém Chrámu se zachovala vzpomínka i ve druhém Svatém podání "Sága o Inglingách", které se zachovalo na Islandě, kde se píše o: "Krajina v Ásii na východ o Tanakvisla" se nazývá krajinou Asů, anebo Obydlí Asů, ale hlavní město krajiny se nazývá Asgard. Vládl tam ten, kdo se jmenoval Odin. Tam bylo Velké kapiště ...

při Svatém kameni Alatyr,
sestoupila z nebes Vajtmana
4), svatá loď ...
4) Létající Nebeský koráb, na kterém Bohové a lidé cestovali mezi Zeměmi. Existovali i Vajmary - velké Nebeské koráby, schopné přepravit ve svém nitru až 144 Vajtman.
Velká záře a plamen ji obklopily,
Když sestupovala na Zem ...
. . . . . . . . . . . . . . .
2.     (2). Shromažďovali se - přicházeli k Vajtmáně té Nebeské,
Rody Ch'Árijské i Da'Árijské,
Rody Rassénov a Sviatorusů,
vůdcové a vojáci všech Rodů Velké Rasy,
shromáždili se Vedúni stříbrovlasí
a Volchvové Přemoudří,
a služebníci Boha Jediného
5) ...
5)to je Rod-Rodič, neoddělitelná část Tvůrce, spontánní výron z nejvyšší substance Ra-M-Cha, Jediný Bůh-Ochránce všech Rodů Velké Rasy a potomků Rodu Nebeského, Bůh-Ochránce Vesmírů Světa Pravi, Bůh Rod - personifikace množství Bohů a Předků, Jediný a Množný zároveň. Když Slaviani anebo Árijci mluví o všech svých Předcích: Otcích, Dědech, Pradědech a Prapředcích, říkají - to je můj Rod. K němu se obracejí, když je potřebná podpora Bohů a Předků, protože Bohové jsou Otcové Slavianů a Árijců a oni jsou jejich dětmi.
. . . . . . . . . . . . . . .
3.     (3). Shromažďovali se - přicházeli,
kolem Vajtmány v řadách se rozestavovali,
mnoho dní Bohy oslavovali ...
A otevřela se Vajtmána, vyšel z ní v těle
Světlý Bůh Nebeský ...
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
4.     (4). Řekl Bůh Věčněkrásný:
Přišel jsem ze Země-Uraj,
6)
6) planeta Uraj v Souhvězdí Orla na Svarožím Kruhu.

z Nebeské Svargy, kde teče světlý Irij,
v sadech Virija, vedle Asgardu Nebeského,
sem Perun Hromovrhač, syn Svaroga.
7)
7) (litevsky Perkunas, lat. Perkun, sanskrit Peruš) - Bůh-Ochránce vojáků Velké Rasy (Rusičů, Bielorusů, Estov, Litevců, Latov, Latgalů, Zemgalů, Pojanů, Slováků, Čechů, Moravanů, Srbů, atd.) před silami Pekla (Světa Tmy), Bůh-Hromovrhač, řídící Blesky, syn Boha Svaroga a Lady-Bohorodičky, vnuk Boha Vyšeňa. Otec Tarcha, který se jmenuje Dažďboh proto, že dal 9 knih Vied (Santie Viedi Dažďboha). Bůh-Ochránce Souhvězdí Orla v Kruhu Svaroga. V těchto Santiích se píše o třetí návštěvě Midgard-Země Bohem Perunem.

Poslouchejte moje slova lidé a vojáci Rodů Člověčích,
Poučení slov mých poslouchejte ...
Řekl Perunovi Ratibor, voják z Rodu Sviatorusů:
Ty mluv - řekni Svatý Vůdče,
jestli existuje smrt pro vojáky našich rodů?
5.     (5). Odpověděl Perun vojákovi: Není smrti
pro vojáky Rodu Nebeského ...
Každou zjevnou nebo skrytou pochybnost srdce,
Bůh Vyšeň. Ochránce Světů,
Otec Svaroga a můj Děda,
nejlepší ze všech Moudrých, dovolí ...
Vím, věčná je Přemoudrost Bohů.
Kdo se stal učitelem, dokonce i když Velké Tajemství řekl,
neodsuzujeme Bohy, protože není pro ně smrti ...
. . . . . . . . . . . . . . .
6.     (6). A zeptali se lidé Hromovrhače Přemoudrého:
řekni nám, Svarožič
8) , pověz,
8) v pradávných časech nejen všech, kteří přišli v nebes ale i bolidy, komety a meteority nazývali svarožičmi.
proč Vysluhovači Jediného Boha a Poutníci Boží,
cestou poznávání Vied dosahují Bezsmrtí?
Ty, pověz nám, mluv,
existuje smrt ve Světě Javi anebo je všechno Nesmrtené ?
9)
9) to znamená věčné. Bez - poukazuje na nepřítomnost něčeho, ale Bes na přítomnost temných sil. Bez smrti znamená nesmrtelný. Bes smrti je posel smrti. Je to důležité, protože původně nebyl text dělený na slova.

Co z těchto dvou je pravda?
7.     (7). Odpověděl jim Svarožič: Pravdivé jedno i druhé,
ale jen v omylu
zpěváci učí o smrti, lidé.
Já smrt nazývám klamem,
A ne klamem, Bezsmrtelnost nazývám ...
V sebeklamu Legové
10) hynuli,
10) Poslové Bohů, přinášející lidem Velké Rasy projevení vůle a rady Světlých Bohů (v křesťanství padlé Legy nazývají andělé). Na počest poslů Bohů pojmenovávali děti, například: mužské jméno o'Leg - současný Oleg (vnuk Lega) a ženské jméno o'Lega - současné Olga (vnučka Lega).
ne klamem bytí dostává se do Pravi.
A smrt ne jako rys požírá narozené,
Viditelná není u ní forma ...
Smrt vidíte okolo sebe,
ale pro sebe ji nenajdete ...
8.     (8). Jiní lidé si myslí, že Udrzec - Bůh mrtvých,
odlišný je od smrti, ale chození Vaše
do Světa Pravi Nesmrtelně,
ono v Duších a Duchu Vašem přebývá;
Stejný Bůh vládne ve Světě Předků,
Dobrý je on k dobrým, k nedobrým On také není dobrý ...
Na příkaz Udrzeca, v Lidských Dětech
projevuje hněv, poblouznění a smrt,
nabývajíc obraz chamtivosti ...
9.     (9). Osamnělostí zrazený z cesty,
sjednocení s Duší člověk nedosahuje ...
V moci smrti ztracení lidé
jdou tou cestou a - umírajíc,
znovu a znovu se dostávají do Světa Navi ...
Za nimi z cesty scházejí city,
proto smrt nazývají Moréna ...
10.     (10). Vlečeni svými skutky,
v honbě za jejich plody,
oni pokračují na cestě v tomto směru
a nepřemáhají smrt ...
Namísto snahy dosáhnout správné cíle,
jak Svědomí lidé nazývají,
Dítě Lidské, narozené na Midgardě,
11)
11) prastarý Slaviansko-Árijský název pro Planetu Zem.

se začne točit v Kruhu požitků a
na této cestě ho smrt očekává ...
11.     (11). To je velké poblouznění smyslů,
sjednocovat se s marnými cíli,
vede do Pekla
12) po cestě marnosti ...
12) Slaviansko-Árijské pojmenování Světa Temnoty; peklo, kam klamem a lhaním zlí velikáni vábí lidi z Velké Rasy a potomky Nebeského Rodu; Skandinávský Jotun-Hejm, Svět gigantů ležící na východ od Midgardu; křesťanský ráj - Eden anebo judská pravlast Adama a Evy - Eden také leží východně od Midgardu.
Nakazené spojeními s marnými cíli,
a dnem i nocí o nich snící,
Vaše vnitřní Já,
se začne klanět venkovnímu Světu Javi ...
. . . . . . . . . . . . . . .
12.     (12). Ve Světě Javi, projeveném Rodem,
první, co lidi nakazí,
to je přání cizího,
brzy ono za sebou vleče hněv a chlípnost.
Tyto tři výplody temných,
nerozumné lidi vedou k smrti,
a ve Světě Javi jen vytrvalí lidé,
ve kterých Svědomí vládne,
vytrvalostí smrt vždy porážejí ...
. . . . . . . . . . . . . . .
13.     (13). Soustředěnou myslí tišíc rozbouřené smysly,
opovržením je potřeba s nimi bojovat ...
Pro takové není smrt,
protože oni Poznáním
odolali strastím a překonali smrt ...
Ale člověk, soustředící se na žádostivost,
jdoucí za strastmi, hyne ...
Ale porazí-li přání neřestné,
setřásá člověk ze sebe všechen prach ...
. . . . . . . . . . . . . . .
14.     (14). Pro všechny bytosti a lidi
Peklo se zdá neprosvítitelnou temnotou;
ženou se jako nerozumní přes překážky k propasti ...
Ale člověku, který odvrhl nerozumnost,
Co může smrt udělat?
Kdo se zřekne poznání Prastaré Moudrosti,
ten na nic jiné nemyslí,
jen jak by od sebe odehnal Sílu Života!
. . . . . . . . . . . . . . .
15.     (15). Hněv, žádostivost a zbloudění vnitřního Já,
hle, to je smrt; a oni - v tom pozemském těle ...
Člověk poznající Moudrost
Bohů a Předků svých
ví, že tak se rodí smrt,
a jeho tu smrt nestraší ...
V jeho oblasti smrt mizí
podobně tomu, jak mizí smrtelník,
padnoucí do oblasti smrti ...
. . . . . . . . . . . . . . .
16.     (16). I zeptal se Peruna, Odin,
voják z rodu ch'Árijského:
pověz nám, co říkají Volchvové když mluví,
že dělají oběti nekrvavé,
lidé mohou dosáhnout blažené Světy Pravi,
nejčistší nepominutelné ...
Viedi je nazývají nejvyšším cílem;
kdo ví, co může udělat dítě?
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .


Svarog
Svarog Prarodič


Santie První | Santie Druhá | Santie Třetí | Santie Čtvrtá | Santie Pátá | Santie Šestá | Santie Sedmá | Santie Osmá | Santie DevátáSláva Rodu!